Centrum inwestora

Raporty okresowe

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg PSR (brak porównywalności); b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT
jedn. 2015 2016 2017
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł 83 598.42 49 433.14 105 323.14
Amortyzacja tys. zł -4 345.66 -2 090.40 -5 226.19
Wynik operacyjny tys. zł -569.22 2 128.08 14 736.05
Wynik EBITDA tys. zł 3 776.43 4 218.48 19 962.24
Wynik brutto tys. zł -1 180.67 1 951.54 13 816.96
Wynik netto tys. zł -1 265.19 1 082.07 12 808.39
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 104 404.34 91 446.93 126 439.07
Aktywa trwałe razem tys. zł 62 125.38 66 518.81 99 149.17
WNiP tys. zł 21 423.66 28 691.68 44 737.92
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 37 623.71 35 017.95 48 551.21
Aktywa obrotowe razem tys. zł 42 278.97 24 928.12 27 289.91
Zapasy tys. zł 4 388.96 5 156.24 4 217.62
Należności tys. zł 17 583.35 11 397.47 16 485.75
Środki pieniężne tys. zł 20 105.04 8 082.76 5 291.51
Zobowiązania razem tys. zł 47 857.41 33 812.21 56 008.36
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 36 144.11 21 112.55 30 263.09
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 11 713.29 12 699.66 25 745.27
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % -0.68 4.30 13.99
Wskaźnik rent. EBITDA % 4.52 8.53 18.95
Wskaźnik rent. netto % -1.51 2.19 12.16
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.*
b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg PSR (brak porównywalności); b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT

* w niniejszym sprawozdaniu nastąpiła zmiana prezentacji danych – działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT.

Grupa Synektik była w trackie zmiany roku obrotowego, który trwał od 01 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku.