Centrum inwestora

Raporty okresowe

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

Od 2017 r. działalność usługowo-serwisowa prezentowana jest łącznie z "sprzęt diagnostyczny i IT".
jedn. 2015 2016 2017 2018 2019
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł 6 973.03 12 621.97 9 629.99 10 137.51 16 497.89
Amortyzacja tys. zł -1 085.86 -505.24 -601.61 -1 065.80 -1 314.47
Wynik operacyjny tys. zł -2 626.93 349.21 496.89 1 653.79 208.61
Wynik EBITDA tys. zł -1 541.07 854.45 1 098.51 2 719.59 1 523.08
Wynik brutto tys. zł -2 788.37 492.58 434.38 1 360.39 63.78
Wynik netto tys. zł -2 897.48 -300.81 229.31 1 619.22 85.40
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 79 249.46 89 637.65 88 930.05 119 694.72 112 119.20
Aktywa trwałe razem tys. zł 58 106.70 64 092.12 69 838.83 99 758.40 83 126.84
WNiP tys. zł 16 733.78 25 411.63 32 327.66 44 119.50 25 082.26
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 40 233.36 36 388.91 34 439.64 49 429.83 47 850.70
Aktywa obrotowe razem tys. zł 21 142.76 25 545.52 19 091.22 19 936.32 28 992.37
Zapasy tys. zł 4 410.17 4 340.39 3 237.15 4 774.03 4 826.50
Należności tys. zł 11 772.86 10 161.20 12 605.39 12 825.30 17 377.53
Środki pieniężne tys. zł 4 210.92 10 736.76 2 940.79 2 129.33 4 905.94
Zobowiązania razem tys. zł 24 842.16 33 661.63 30 809.82 48 941.39 41 861.35
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 12 746.99 19 903.42 19 965.62 18 661.82 22 793.16
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 12 095.18 13 758.21 10 844.20 30 279.58 19 068.19
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % -37.67 2.77 5.16 16.31 1.26
Wskaźnik rent. EBITDA % -22.10 6.77 11.41 26.83 9.23
Wskaźnik rent. netto % -41.55 2.77 2.38 15.97 0.52
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*
Od 2017 r. działalność usługowo-serwisowa prezentowana jest łącznie z "sprzęt diagnostyczny i IT".

Dane w tabeli i na wykresach prezentowane są w ujęciu kalendarzowym (Q1 - od 1/01 do 31/03 itd.).