Centrum inwestora

Raporty okresowe

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności). b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczy i IT
jedn. 2014 2015 2016 2017 2018
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł 20 653.42 40 936.33 14 722.33 11 515.08 24 755.56
Amortyzacja tys. zł -1 078.65 -1 106.70 -538.01 -635.19 -976.61
Wynik operacyjny tys. zł 1 270.89 2 186.58 619.56 654.44 1 355.80
Wynik EBITDA tys. zł 2 349.54 3 293.28 1 157.57 1 289.63 2 332.42
Wynik brutto tys. zł 1 094.59 2 040.92 439.34 551.32 1 140.62
Wynik netto tys. zł 847.19 2 451.71 394.92 486.14 753.14
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 103 218.64 107 479.24 93 095.27 98 344.02 129 283.30
Aktywa trwałe razem tys. zł 50 750.95 59 213.57 64 603.24 71 609.88 99 203.05
WNiP tys. zł 6 530.40 18 941.61 26 269.63 34 568.45 45 151.48
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 43 026.73 38 621.27 36 008.26 33 818.21 48 551.21
Aktywa obrotowe razem tys. zł 52 467.69 48 265.67 28 492.03 26 734.14 30 080.25
Zapasy tys. zł 1 511.22 4 312.43 5 276.88 2 764.65 4 798.00
Należności tys. zł 38 850.08 28 936.40 17 535.89 17 547.22 18 887.53
Środki pieniężne tys. zł 11 583.94 14 014.89 5 396.33 6 147.60 5 291.51
Zobowiązania razem tys. zł 46 370.37 50 620.23 36 724.32 39 737.65 57 789.24
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 30 858.87 38 672.57 23 413.86 23 255.98 28 234.78
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 15 511.50 11 947.66 13 310.46 16 481.67 29 554.45
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % 6.15 5.34 4.21 5.68 5.48
Wskaźnik rent. EBITDA % 11.38 8.04 7.86 11.20 9.42
Wskaźnik rent. netto % 4.10 5.99 2.68 4.22 3.04
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*
b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności). b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczy i IT

* w niniejszym sprawozdaniu nastąpiła zmiana prezentacji danych – działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT.

Grupa Synektik była w trakcie zmiany roku obrotowego, który trwał do 31 września 2018.
Okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. w sprawozdaniu Grupy oznaczany jest jako Q7 2017/2018.