Archiwalne

2017/12/29

Raport ESPI 38/2017

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

Godz. publikacji: 12:32

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( dalej „ Ustawa o ofercie „ )  Zarząd Synektik S.A. (dalej „Spółka”)  informuje , iż w dniu  29 grudnia 2017  otrzymał zawiadomienie z dnia  29 grudnia 2017 w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit a) Ustawy o ofercie publicznej , zgodnie z którym Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „ Fundusz „ ) informuje, że w wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 20 grudnia 2017, zmniejszył swój udział poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału : 452 909

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 5,31 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 452 909 akcji Procentowy udział Funduszu  w ogólnej liczbie głosów  przed zmiana udziału: 5,31 %

 

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału : 422 909

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,96 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 422 909 Procentowy udział Funduszu  w ogólnej liczbie głosów  po zmianie udziału: 4,96 %

 

W zawiadomieniu nie podano informacji o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki,  ani o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Pliki do pobrania: