Archiwalne

2017/01/17

Raport ESPI 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

Godz. publikacji: 10:50

Zarząd SYNEKTIK S.A. (dalej: Spółka) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133, dalej: Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2017 r.

 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

- IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 r.

- I kwartał 2017 r. - 10 maja 2017 r.

- III kwartał 2017 r. - 3 listopada 2017 r.

 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

- I półrocze 2017 r. – 25 sierpnia 2017 r.

 

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2016 r. (SA-R) – 21 kwietnia 2017 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2016 r. (SA-RS) – 21 kwietnia 2017 r.

 

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym odpowiednio w § 87 i w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Pliki do pobrania: