Archiwalne

2014/02/14

Raport ESPI 7/2014 (NewConnect)

Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Raport ESPI

 

Raport RB_ASO

 

Numer: 7/2014
Data sporządzenia: 14-02-2014

 

Spółka: SYNEKTIK S.A.

 

Temat: Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych , Zarząd Synektik S.A. (dalej "Spółka" ) informuje , iż w dniu 13.02.2014 otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od fundszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( dalej: Fundusz ) zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu przez Fundusz progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją kupna akcji z dnia 12.02.2014 r. 

Stan posiadania akcji przed transakcją: 424.597 akcji
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed transakcją: 4,98%
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 424.597 głosów
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 4,98%

Stan posiadania akcji po transakcji: 449.597 akcji
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 5,27%
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 449.597 głosów
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 5,27%

Informacje wskazane w pkt 5-6 art. 69 ust. 4 powołanej ustawy - nie dotyczy/brak

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 

14-02-2014 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu