Archiwalne

2012/07/11

Raport EBI 26/2012 (NewConnect)

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

26/2012

data dodania

2012-07-11 09:19:12

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

W nawiązaniu do raportu 25/2012 z dn. 06.07.2012 Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.07.2012 r. Spółka zawarła umowę z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice na zakup tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu jądrowego.

Całkowita wartość umowy wynosi 11.927.016,50 złotych ( słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy szesnaście złotych 50/100) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 28.12.2012

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż wartość zawartej umowy przekracza 20% zysku netto Spółki, a przychody uzyskane z realizacji zlecenia wpłyną na wynik finansowy w roku 2012.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu