Archiwalne

2012/01/03

Raport EBI 1/2012 (NewConnect)

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

1/2012

data dodania

2012-01-03 10:48:39

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Synektik S.A. informuje, iż otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2.841.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści jeden złotych) o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty 3.341.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego nastąpiło w drodze rejestracji 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Uchwałą Zarządu Synektik S.A. z dnia 22 grudnia 2011 roku ( raport 26/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku).

W związku z powyższym, aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.341.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) zł i dzieli się na 6.682.000 (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:

a. 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000, [stan pierwotny]
b. 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,
c. 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000,
d. 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000'
e. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 


Podstawa prawna : § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu