Archiwalne

2014/10/15

Raport ESPI 3/2014

Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014

Działając na podstawie § 103 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz.133; dalej: „Rozporządzenie"), Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2014 roku zostanie opublikowany dnia 14 listopada 2014 roku. Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza jednocześnie, iż rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2014 roku będzie zawierał kwartalną informację finansową, obejmującą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia. W związku z powyższym, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku.

Pliki do pobrania: