2020

2020/02/10

Raport ESPI 8/2020

Zgłoszenie projektu nowej uchwały i zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Godz. publikacji: 09:37

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 31 stycznia 2020 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 r., Zarząd Synektik SA („Spółka") informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku uprawniony akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając w oparciu o postanowienia art. 401 §1, §4 kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt nowej uchwały na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na 3 marca 2020 r.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt dotyczy uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym projekt uchwały zostaje dołączony do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełna treść zgłoszonego projektu uchwały oraz zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostają zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.