2019

2019/02/14

Raport ESPI 3/2019

Zawarcie umowy na dofinansowanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny

Godz. publikacji: 15:06

Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Synektik - Synektik Pharma Sp. z o.o. - podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 437 726,25 PLN, a wydatki kwalifikowane to 1 437 726,25 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 833 590,13 PLN, tj. 58% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 31 stycznia 2021 r.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną, ponieważ rozwój radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych obszarów zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej w latach 2017-2021.

Pliki do pobrania: