2019

2019/06/26

Raport ESPI 20/2019

Zawarcie umowy refinansowania kredytu inwestycyjnego

Godzina publikacji: 13:58

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z 22 marca 2018 roku dotyczącego zawarcia umowy kredytowej na sfinansowanie wstąpienia w prawa wierzyciela w stosunku do Monrol Poland LTD sp. z o.o. w zakresie wierzytelności wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A. Ş. i Monrol Poland LTD Sp. z o.o. w wysokości 3 500 000 euro oraz pokrycie kosztów transakcyjnych nabycia udziałów w spółce Monrol Poland LTD Sp. z o.o., Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku spółka zależna od Synektik SA - Synektik Pharma Sp. z o.o. (Kredytobiorca) - zawarła umowę refinansowania kredytu inwestycyjnego z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (Bank).

Istotne warunki umowy refinansowania:

 1. Maksymalna wartość kredytu: 12 975 000,00 PLN

 2. Okres finansowania: do 31 marca 2024 roku

 3. Oprocentowanie: WIBOR 3M oraz marża i opłaty bankowe

 4. Harmonogram spłaty: kwartalne raty kapitałowo-odsetkowe

 5. Zabezpieczenia spłaty kredytu do łącznej maksymalnej wartości wynoszącej 19 462 500,00 PLN, na które składają się :

 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku

 • zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy

 • zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy

 • zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach stanowiących własność Kredytobiorcy

 • zastaw rejestrowy na rachunkach oraz zbiorze wybranych rzeczy ruchomych i zbywalnych praw, stanowiących własność Spółki Synektik SA

 • potwierdzona cesja należności z tytułu pożyczek podporządkowanych

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości w Mszczonowie będącej własnością Kredytobiorcy, objętej księgą wieczystą numer PL1Z/00064406/4 wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

 • cesja wierzytelności z tytułu umów ubezpieczeniowych dotyczących maszyn, urządzeń i wyposażenia nieruchomości w Mszczonowie

 • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Kredytobiorcy oraz Synektik SA

 • przystąpienie do długu Synektik SA

Umowa zawiera ponadto zapisy typowe dla umów długoterminowych kredytów, w tym tzw. przypadki naruszenia, politykę informacyjną, konieczność utrzymania określonych wskaźników finansowych (tzw. kowenanty finansowe). Umowa nie obejmuje postanowień o karach umownych.

Synektik SA informuje, że na dzień 31 marca 2019 roku całkowite zadłużenie z tytułu zobowiązań kredytowych i leasingowych dla Grupy Kapitałowej wynosiło 13 836 980,14PLN, co stanowiło niecałe 11,4% sumy bilansowej oraz około wartości 0,74 EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik za ostatnie 12 miesięcy.

Pliki do pobrania: