Kim jesteśmy

Rynek ochrony zdrowia

Grupa Kapitałowa Spółki prowadzi działalność w trzech segmentach:

  • sprzedaż urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych PACS /RIS;

  • serwisowanie sprzętu medycznego (radiologicznego) oraz usługi w zakresie wykonywania testów odbiorczych i specjalistycznych (prowadzone przez laboratorium badawcze);

  • produkcja radiofarmaceutyków.

Działalność w wyżej wymienionych segmentach oznacza, że Spółka jest uczestnikiem rynku ochrony zdrowia. Istotnymi determinantami rynku ochrony zdrowia w Polsce są takie czynniki jak sytuacja makroekonomiczna, źródła finansowanie służby zdrowia, i stan infrastruktury medycznej, postęp technologiczny oraz czynniki o charakterze demograficznym takie jak poziom starzenie się społeczeństwa. Dodatkowo istotne dla działalności Spółki i jego Grupy Kapitałowej będą specyficzne uwarunkowania w diagnostyce obrazowej i medycynie

 

Rynek ochrony zdrowia

Rynek ochrony zdrowia w Polsce jest finansowany zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. W przypadku określania wielkości i rozwoju rynku medycznego można odgraniczyć świadczenie usług medycznych od inwestycji w infrastrukturę medyczną. Usługi medyczne w Polsce są finansowane w głównej mierze ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a ze środków prywatnych - z ubezpieczeń, pakietów medycznych oraz wydatków indywidualnych konsumentów. Inwestycje medyczne finansuje się zaś ze środków publicznych, z środków pozyskanych z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego i innych funduszy, takich jak Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 sektor ochrona zdrowia wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto jeśli chodzi o inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, w ostatnich latach coraz częściej uaktywniają się tu podmioty prywatne.

OECD Health prowadzi statystyki dotyczące wydatków na ochronę zdrowia w państwach członkowskich. Na podstawie tych danych można oszacować wydatki publiczne i prywatne oraz wyodrębnić wydatki bieżące i inwestycyjne w danym roku. Poniższa tabela pokazuje wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2000-2011.


Poniższy wykres stanowi graficzne przedstawienie zmian w wydatkach na ochronę zdrowia w Polsce.

calkowite wydatki na ochrone

 

 

Ogólny poziom wydatków na ochronę zdrowia odnotował silne wzrosty w latach 2000-2011; średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wyniósł w tym okresie 9%. Można zauważyć, że wzrost wydatków na ochronę zdrowia był większy niż wzrost PKB, co skutkować będzie zwiększeniem udziału tych wydatków w gospodarce narodowej.

Poniższa tabela wskazuje na udział procentowy wydatków na ochronę zdrowia w PKB dla wyselekcjonowanych krajów OECD, na podstawie raportu OECD: Health at a Glance 2013.


Wydatki na ochronę zdrowia dla wyselekcjonowanych państw OECD, jako procentowy udział w PKB według najnowszych dostępnych danych:

wydatki na ochrone OECD B2

Statystyki OECD dotyczące udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB pokazują, że poziom Polski - wynoszący 6,9% - jest nie tylko znacząco niższy niż średnia OECD (9,3%), lecz także niższy niż w wielu krajach Europy Środkowowschodniej, takich jak Czechy, Słowacja i Węgry. W 2011 roku udział publicznych wydatków na ochronę zdrowia wyniósł 5,1% PKB, natomiast Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że do 2020 roku wzrośnie on do 6,1%.

Bank Światowy prowadzi statystyki dotyczące wielkości wydatków na ochronę zdrowia na osobę, przeliczonych na dolary amerykańskie. Statystyka ta pozwala na zilustrowanie bezwzględnych poziomów wydatków na służbę zdrowia w poszczególnych krajach.

 

Wydatki na ochronę zdrowia na osobę dla wyselekcjonowanych państw (w USD)

wydatki na ochrone zdrowia na osobe B 2

 Źródło: Bank Światowy

 

Tabela ta pokazuje, że poziom wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na osobę w Polsce jest na poziomie kilkakrotnie niższym niż w krajach rozwiniętych, a także niższy niż w wielu państwach Europy Środkowowschodniej.

Ministerstwo Zdrowia w dokumencie Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe Strategiczne Ramy, wydanym w marcu 2014 roku, opierając się na założeniach Perspektywy 2014-2020 Unii Europejskiej, opublikował wielkość całkowitych wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2010-2013 oraz prognozę wydatków publicznych na lata 2014-2020. Poniższa tabela pokazuje wartości wydatków publicznych pochodzących z NFZ, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2010-2013, wraz z prognozami na lata 2014-2020. Wartości nie uwzględniają prywatnych wydatków na ochronę zdrowia.

 

Kształtowanie się wydatków publicznych na zdrowie (w PLN)

ksztaltowanie sie wydatkow publicznych na zdrowie 2

 

Powyższe założenia wskazują na to, że Ministerstwo Zdrowia zakłada dość znaczący wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia w nadchodzących latach i potwierdza, że będzie on przewyższał prognozowany wzrost PKB kraju.

 

Rynek diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej


Medycyna staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Dostępne są nowe metody szybszej i dokładniejszej diagnostyki, pojawiają się skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki, dochodzi do zmian w procesie leczenia. Bardzo ważną rolę odgrywa tu m.in. aparatura medyczna.


Według raportu PMR Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 rynek ten osiągnął w 2012 roku wielkość 882.000.000 PLN, a do końca 2014 roku miał rosnąć z CAGR równym 14%; najszybszy wzrost będzie w segmencie medycyny nuklearnej (CAGR w tym okresie - równy 20%). Jako główne motory wzrostu tego rynku raport wymienia zwiększenie inwestycji w sektorze prywatnym, fundusze europejskie oraz większy nacisk na działania prewencyjne w polityce zdrowotnej państwa.

Rynek urządzeń do diagnostyki obrazowej


Na światowym rynku urządzeń do diagnostyki obrazowej funkcjonują trzy wiodące koncerny: GE Healthcare, Philips Medical Systems i Siemens Medical Solution. Na rynku obecne są też mniejsze podmioty, które prowadzą działalność na mniejszą skalę lub specjalizują się w niszowych urządzeniach, takie jak: Agfa Healthcare, Carestream Health, Fujifilm Medical Systems, Hitachi Aloka Medical, Toshiba Medical Systems, Samsung Medisom. Emitent współpracuje z światowymi wiodącymi producentami w zakresie dostarczania na rynek polski rozwiązań sprzętowych najwyżej klasy oraz o najwyższym zaawansowaniu technologicznym.

Według raportu PMR Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016 rynek ten wzrośnie w 2014 roku o 3% i osiągnie wielkość 4,13 mld PLN. Dynamika wzrostu rynku sprzętu medycznego będzie więc mniejsza, niż wzrost rynku diagnostyki obrazowej, gdzie przewiduje się CAGR wynoszący 14%. Wzrost rynku sprzętu do diagnostyki obrazowej będzie wyższy niż sprzętu medycznego, co wynika z wciąż relatywnie niskiego nasycenia aparaturą obrazową oraz rosnącą rolą nowoczesnych form diagnostyki w procesie leczenia.

W pewnym stopniu można zobrazować rynek poprzez obserwację wydatków inwestycyjnych na ochronę zdrowia. Poniższy wykres przedstawia wielkość wydatków inwestycyjnych w Polsce w latach 2000-2011, z podziałem na środki pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych. Został opracowany na podstawie danych opublikowanych przez OECD Health.


Wykres 4. Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2000-2011 (w tys. PLN)

wydatki inwestycyjne na ochrone zdrowia w polsce w 2..

Źródło: Na podstawie OECD Health Statistics41.500.000 PLN z czego 28.000.000 PLN na zakup 8 urządzeń MRI oraz 13.250.000 PLN na 5 urządzeń TK.

 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało również analizę Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy okazującą wielkość inwestycji na ochronę zdrowia w latach 2014-2020, finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa. Według tych danych budżet państwa zamierza sfinansować inwestycje w ochronę zdrowia w latach 2014-2020 w wysokości 6,1 mld PLN - z czego większa część inwestycji jest przewidziana na wcześniejsze lata planu. Dokument ten pokazuje również, że poziom nasycenia aparaturą medyczną wśród podmiotów leczniczych w skali kraju ulega stopniowej poprawie, ale pozostaje on zróżnicowany - nie tylko w przypadku poszczególnych szpitali, lecz także poszczególnych powiatów i województw.

W ramach dofinansowania środkami z Unii Europejskiej Polska przeznaczy prawie 115 mld PLN na Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego przewidziane są również wydatki na ochronę zdrowia. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 według stanu na dzień 8 stycznia 2014 roku, w osi priorytetowej VII, jako cel szczególny wskazało wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Jednym ze wskaźników realizacji tego celu jest liczba tomografów komputerowych (CT) oraz rezonansów magnetycznych (MRI) przypadająca na 1.000.000 osób. Przeznaczone na to zostanie 508.300.000 EUR. Oś priorytetowa VII realizuje cel tematyczny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną - co przyczynia się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz do przejścia z usług instytucjonalnych na usługi świadczone na poziomie społeczności lokalnych.

W zakresie alokacji środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - według projektu dokumentu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wersja z dnia 30 września 2013 r., w ramach komponentu centralnego Programu - w Priorytecie II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących - środki przeznaczone na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wynoszą 790,5 mln euro, w tym wkład wspólnotowy to blisko 671.900.000 EUR.

Z kolei według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i opublikowanej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w okresie 2011-2020 wydatki w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny wyniosą 98.792.900 PLN.

Obecny stan i potencjał polskiego rynku diagnostyki obrazowej można zilustrować za pomocą statystyk dotyczącymi liczby urządzeń diagnostycznych znajdujących się w krajowych placówkach medycznych. Powszechnym wskaźnikiem są prowadzone przez OECD statystyki w zakresie ochrony zdrowia, dotyczące liczby urządzeń tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografii pozytonowej (PET) w przeliczeniu na milion mieszkańców. Poniższa tabela ukazuje liczbę urządzeń tomografii komputerowej (CT) na milion osób według statystyk OECD.

 

Liczba urządzeń CT na milion mieszkańców

liczba urzadzen CT na milion

 Źródło: OECD Health Statistics

 

Poniższa tabela pokazuje zaś liczbę urządzeń rezonansu magnetycznego (MRI) na milion osób według statystyk OECD.

 

Tabela Liczba urządzeń MRI na milion mieszkańców

liczba urzadzen PET CT na milion mieszkancow

 Źródło: OECD Health Statistics


Kolejna tabela przedstawia liczbę urządzeń PET / CT na milion osób według danych OECD.

Liczba urządzeń PET / CT na milion mieszkańców

 LICZBA PET CT NA MILION MIESZKA

 Źródło: OECD Health Statistics


Powyższe dane pokazują, że wśród innych państw Polska znajduje się w dolnej połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej. W Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców przypadało 13,45 tomografów komputerowych, 4,78 rezonansów magnetycznych oraz 0,42 pozytonowych tomografów emisyjnych- i jest to wynik niższy nie tylko dla krajów rozwiniętych, lecz także dla wielu krajów z regionu. Dla wszystkich trzech typów urządzeń Polska znajduje się znacząco poniżej średniej OECD. Szczególnie duże dysproporcje w stosunku do państw lepiej rozwiniętych istnieją w nasyceniu urządzeniami najbardziej zaawansowanymi technologicznie, takimi jak PET/CT. Należy dodać, że według najnowszych danych w 2014 roku urządzeń PET/CT jest już 25, co przekłada się na 0,65 urządzenia na milion osób. Utrudniony dostęp do aparatury wysokospecjalistycznej w Polsce skutkuje wydłużonym czasem diagnozowania i terapii pacjentów.

Według Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy, na podstawie zebranych danych do polskich wojewodów zgłoszono jako najpilniejsze potrzeby sprzętowe na lata 2014-2020, obejmujące między innymi wysokospecjalistyczne sprzęty medyczne przedstawione w tabeli poniżej.

 

Zapotrzebowanie na sprzęty medyczne wysokospecjalistyczne

zapotrzebowanie na sprzety medyczne Źródło: Dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy" opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia

 


Rynek rozwiązań informatyczne PACS i RIS


Współczesne systemy informacyjne zarządzające ochroną zdrowia potrzebują oprogramowania do łatwo dostępnej analizy i archiwizacji danych medycznych w obrębie istniejących systemów informatycznych. Oprogramowanie oparte o systemy PACS i RIS jest zgodne z protokołami wspieranymi przez The Association of Electrical Equipment and Medical Imaging Manufacturers, toteż może być stosowane do współpracy z większością urządzeń dostępnych na rynku (takie jak CT, MRI, USG, CR, DR, PET-CT, kamery scyntylacyjne i termowizyjne). Na rynku polskim oprogramowanie takie jest dostarczane do odbiorcy wraz z urządzeniami lub jako włączone w szerszy system zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System), które to są wdrażane przez firmy informatyczne oferujące kompleksowe rozwiązania informatyczne dla podmiotów ochrony zdrowia. Rynek rozwiązań informatycznych w zakresie archiwizacji danych diagnostyki obrazowej będzie się rozwijał wraz z unowocześnieniem placówek medycznych o nową aparaturę i z ich informatyzacją. W raporcie z badania ewaluacyjnego Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 wskazano, że ocena stanu infrastruktury jednostek w zakresie wyposażenia w urządzenia informatyczne i oprogramowanie komputerowe jest raczej dość wysoka. Wśród 1242 respondentów pozytywne oceny wskazało 51%, natomiast 14% oceniło stan jako negatywny. Należy jednak dodać, że najgorzej stan ten ocenili przedstawiciele szpitali. We wspomnianym badaniu wskazano również zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę informatyczną - respondenci zidentyfikowali przedstawione poniżej potrzeby.

Potrzeby inwestycyjne w zakresie wyposażenia w urządzenia informatyczne i oprogramowanie komputerowe

 potrzeby inwestycyjne w zakresie wyposazenia w 2

 Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Powyższe badania pokazują, że przedstawiciele szpitali dostrzegają potrzebę inwestycji w systemy PACS oraz RIS w swoich placówkach. Wyniki tych badań pozwalają stwierdzić, że istnieje jeszcze duży potencjał w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych opartych o systemy PACS i RIS dla polskich szpitali.

 

Rynek radiofarmaceutyków


Medycyna nuklearna wykorzystuje radiofarmaceutyki – substancje, które po wprowadzeniu do ciała pacjenta emitują promieniowanie jonizujące umożliwiające dokonanie identyfikacji chorobowo zmienionych komórek w organizmie ludzkim. Na ocenę rynku produkcji radiofarmaceutyków bezpośredni wpływ mają potrzeby generowane przez badania metodą PET/CT. Radiofarmaceutyki są produkowane przez spółkę zależną – Synektik Pharma Sp. z o.o. Grupa Synektik posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego.


W Polsce liczba urządzeń PET-CT jest wciąż mała w stosunku do liczby mieszkańców, co pokazano w poprzedniej części opisu, dotyczącej rynku diagnostyki obrazowej. Z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe Strategiczne Ramy z marca 2014 r. wiadomo, że wojewodowie zgłaszali zapotrzebowanie na 8 urządzeń PET-CT, a liczba ta dotyczy jedynie placówek medycznych podlegających jednostkom samorządu terytorialnego. Wnioski z raportu z badania ewaluacyjnego Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014–2020 również wskazują na nieustające braki w dostępie polskich pacjentów do wysokospecjalistycznych badań. Na koniec 2013 roku w Polsce było 21 urządzeń PET-CT. W roku 2014 planowane jest uruchomienie 6 kolejnych ośrodków PET-CT, a w 2015 roku – 3 ośrodków. Do końca 2015 roku powinno funkcjonować w Polsce 30 ośrodków. Poniższa ilustracja pokazuje liczbę pracowni PET w Polsce otwartych do 2013 roku oraz tych, które będą otwarte do końca 2014 roku.

mapa rozwoju  W ostatnich latach liczba ośrodków PET w Polsce rośnie i ośrodki te trafiają do coraz większej liczby miast, ułatwiając mieszkańcom większych obszarów Polski dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.


Liczba badań dokonywanych za pomocą urządzeń PET na 1000 osób

liczba badan dokonywanych za pomoca urzadzen PET

 

Źródło: OECD Health Statistics

Powyższe dane opublikowane przez OECD można uzupełnić o dane opracowane na podstawie liczby badań zakontraktowanych przez NFZ w latach 2011, 2012 oraz 2013. W roku 2011 liczba badań za pomocą urządzeń PET na 1000 osób wyniosła 0,55, a w 2012 i 2013 roku było to już odpowiednio 0,70 i 0,77 badań na 1000 osób.

Poniższa tabela pokazuje liczbę badań dokonywanych za pomocą PET w przeliczeniu na jedno urządzenie (na podstawie statystyk OECD).

 

Liczba badań za pomocą PET na urządzenie liczba badan za pomoca PET na urzadzenie

Źródło: OECD Health Statistics

 

Podobnie jak dla liczby badań na 1000 osób i posiłkując się liczbą urządzeń w latach 2011, 2012 i 2013 roku, można podać dane dla lat 2011, 2012 i 2013. Na rok 2011 liczba badań na urządzenie wyniosła 1.450, a w latach 2012 i 2013 odpowiednio 1.500 i 1.415. Powyższe dane wskazują na to, że urządzenia PET w Polsce są wciąż wykorzystywane w mniejszym zakresie niż w innych krajach – pod względem liczby badań na 1000 osób Polska znajduje się na szarym końcu. Z danych wynika również, że wykorzystanie urządzeń mogłoby być kilkakrotnie wyższe, co bezpośrednio zwiększyłoby zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki.

 

Wykres poniżej pokazuje liczbę zakontraktowanych przez NFZ badań dokonywanych za pomocą urządzeń PET-CT.

wykres liczba zakontraktowanych przez NFZ badan

 

Z powyższych danych wynika, że w kolejnych latach zwiększał się poziom kontraktowania badań PET-CT przez NFZ. Przy dalszym wzroście publicznych wydatków na ochronę zdrowia, prognozowanym na kolejne lata przez Ministerstwo Zdrowia, oraz zwiększeniu znaczenia wczesnego wykrywania chorób można oczekiwać dalszego wzrostu wykorzystania badań PET-CT w diagnostyce.


Firma BIO-TECH Systems, Inc. w raporcie z lipca 2013 roku, zatytułowanym The U.S. Market for SPECT and PET Radiopharmaceuticals, donosi, że przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków PET i SPECT w 2012 roku w Stanach Zjednoczonych wyniosły 1,14 mld USD, z czego 425 mln USD przyporządkowano do PET. Wzrost przychodów dla radiofarmaceutyków PET wynosił 8,4%, a liczba badań wykonywanych za pomocą PET zwiększyła się o 11%. Autorzy przewidywali, że rynek ten wzrośnie z 1,14 mld USD w 2012 roku do 6,39 mld USD w 2021 roku, przy czym prognozowany CAGR dla PET wyniesie 20% (przychody w 2021 – 4,69 mld USD), przede wszystkim ze względu na większe wykorzystanie urządzeń do diagnozy choroby Alzheimera oraz radiofarmaceutyków w oparciu o rubid (Rd). Dodatkowo oczekuje się pojawienia na tym rynku zapotrzebowania na badania kardiologiczne za pomocą PET. Badania tą metodą będą zastępować obecnie stosowane badania SPECT, ze względu na oczekiwaną większą efektywność badań PET. W badaniach onkologicznych, do których przede wszystkim są obecnie wykorzystywane PET, przewiduje się powstanie nowych, specjalistycznych znaczników. Umożliwią one lepszą diagnozę wybranych zespołów chorób nowotworowych (takich jak nowotwory piersi i prostaty). Znaczniki specjalne są modyfikacjami podstawowych radiofarmaceutyków – dzięki którym możliwe jest skuteczniejsze ich zastosowanie do wykrywania pewnych rodzajów chorób w określonych częściach ciała. Produkcja znaczników specjalnych może dać producentom pewną przewagę konkurencyjną – szczególnie w zakresie ceny – nad producentami najpopularniejszych znaczników FDG.


We wcześniejszym raporcie BIO-TECH Systems, Inc. The Market for PET Radiopharmaceuticals & PET Imaging z 2012 roku przewidywano, że rynek radiofarmaceutyków FDG wzrośnie z poziomu 300.000.000 USD do 825.000.000 USD w 2018 roku. Natomiast światowy rynek urządzeń PET wzrośnie z 791.000.000 USD w 2010 roku do 1.741.000 USD w 2018 roku, z CAGR wynoszącym 12–15%. Około 65% sprzedaży ma miejsce poza USA. Autorzy zwracają uwagę na doskonalącą się ofertę urządzeń PET-CT – producenci oferują zarówno coraz nowsze urządzenia, jak i te mniej zaawansowane, ale za to bardziej dostępne cenowo.


Z kolei według raportu firmy Research and Markets Nuclear Medicine Market & Radiopharmaceuticals [SPECT/PET Radioisotopes (Technetium, F-18)], [Beta/Alpha radiation therapy (I131, Y-90)], [Applications (Cancer/Oncology, Cardiac)] & Stable Isotopes (Deuterium, C-13) - Global Trends & Forecast to 2017 z kwietnia 2013 roku globalny rynek radiofarmaceutyków w 2012 roku wyniósł 3,8 mld dolarów, natomiast firma ta przewiduje, że będzie się on rozwijał do 2017 roku z CAGR na poziomie 7,8% – i osiągnie wówczas wielkość 5,5 mld dolarów.