Kim jesteśmy

Rynek ochrony zdrowia

Ze względu na swoją działalność Synektik jest uczestnikiem rynku ochrony zdrowia. W Polsce istotnymi determinantami tego rynku są takie czynniki, jak sytuacja makroekonomiczna, źródła finansowania służby zdrowia i stan infrastruktury medycznej, postęp technologiczny oraz czynniki o charakterze demograficznym, np. poziom starzenia się społeczeństwa. Dodatkowo istotne dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej będą specyficzne uwarunkowania w diagnostyce obrazowej oraz medycynie.

 

Rynek wyrobów medycznych

Grupa Kapitałowa Synektik współpracując ze światowymi, wiodącymi producentami w ramach rynku wyrobów medycznych oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego wykorzystywane do diagnostyki i terapii. Rynek wyrobów medycznych w Polsce od 2017 r. rośnie w ponad 5% tempie (dane Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed). Jego wartość w 2018 r. sięgnęła 9 mld PLN i według ekspertów Polmed wzrośnie do 12,6 mld PLN w 2023 r. Wzrost rynku ma być stymulowany m.in. oczekiwanym wzrostem publicznych nakładów na opiekę medyczną oraz wykorzystaniem dostępnych dotacji ze środków unijnych dla współfinansowania zakupów sprzętu.

Synektik prognoza wyroby medyczne

 

Wyroby medyczne wykorzystywane do diagnostyki

W ofercie Grupy znajdują się obecnie mammografy, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do angiografii, aparaty do fluoroskopii, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C czy aparaty do radiografii, a także wstrzykiwacze kontrastu. Porównując rynek polski do innych państw, Polska wciąż znajduje się w dolnej połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej.

Obecny stan i potencjał polskiego rynku diagnostyki obrazowej można zilustrować za pomocą statystyk dotyczących liczby urządzeń diagnostycznych znajdujących się w krajowych placówkach medycznych. Powszechnym wskaźnikiem są prowadzone przez OECD statystyki w zakresie ochrony zdrowia, dotyczące przykładowo liczby urządzeń tomografii komputerowej (TK, ang. CT) czy rezonansu magnetycznego (RM, ang. MRI) w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców.

Synektik MRI na mln mieszkancow2

  Synektik CT na mln mieszkancow

 

Z danych OECD wynika, że wśród innych państw Polska znajduje się w dolnej połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej. W Polsce w roku 2017 na milion mieszkańców przypadało 16,9 tomografów komputerowych oraz 7,8 rezonansów magnetycznych i jest to wynik niższy nie tylko dla krajów rozwiniętych, lecz także dla wielu krajów z regionu. Liczby urządzeń jednak stopniowo wzrastają. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców przypadało 13,45 tomografów komputerowych i 4,78 rezonansów magnetycznych.

 

Wyroby medyczne stosowane w terapii

Portfolio produktów Synektik zawiera urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej, brachyterapii, echoterapii czy hipotermii wewnątrzotrzewnowej (HIPEC). Od lipca 2018 r. Grupa rozwija działalność w zakresie dystrybucji systemów robotycznych dla chirurgii o nazwie Da Vinci, dla których jest wyłącznych dystrybutorem w Polsce.


Rynek systemów robotycznych dla chirurgii

Według prognoz ekspertów PMR i Upper Finance, rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2019-2023 z 92 mln zł do prawie 500 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie aż 50%. Wartość ta obejmuje nie tylko całkowitą kwotę sprzedaży robotów. Dodatkowo uwzględniony został zakup narzędzi i jednorazowych materiałów potrzebnych do wykonania operacji i serwisu, jak również wartość samych świadczeń medycznych.

Synektik robotyka chirurgiczna ludnosc

 

 

Synektik robotyka chirurgiczna wartosc dynamika

Urologia, ginekologia i chirurgia ogólna to trzy główne obszary wykorzystania systemów da Vinci. Przewagi technologii da Vinci sprawiają, że na całym świecie dynamicznie wzrasta liczba zabiegów wykonywanych w asyście tych systemów robotycznych - w roku 2018 wykonano ponad 1 mln operacji.

 

Rynek produkcji radiofarmaceutyków do badań PET/CT

 

Synektik skanery PET

 

W Europie Zachodniej już w 2003 r. jeden skaner PET przypadał na mniej niż 2 miliony mieszkańców. Obecnie według dostępnych danych, w przykładowych krajach europejskich znajduje się od trzech skanerów PET w Estonii (w 2015 r.) do 139 we Francji (w 2016 r.) dając tam 2,3 skanera na 1 mln mieszkańców. W Polsce liczba urządzeń PET-CT jest wciąż mała w stosunku do liczby mieszkańców - na 1 mln obywateli przypada 0,7 skanera. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców przypadało 0,42 pozytonowych tomografów emisyjnych. Na koniec 2019 r. w Polsce było ponad 30 urządzeń PET-CT, z czego 27 urządzeń ma podpisane kontrakty z NFZ. Najwięcej pracowni znajduje się w województwach mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Urządzenia PET w Polsce są wciąż wykorzystywane w mniejszym zakresie niż w innych krajach. Pod względem liczby badań na 1 tys. osób Polska znajduje się w tyle zestawienia. Wykorzystanie urządzeń mogłoby być kilkakrotnie wyższe, co bezpośrednio zwiększyłoby zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki.

Synektik cyklotrony Polska

Pierwszy w Polsce komercyjny cyklotron, służący do produkcji radiofarmaceutyków dopuszczonych do obrotu, zainstalowała i uruchomiła Grupa Synektik w 2012 r. Obecnie w Polsce funkcjonuje dziewięć cyklotronów, z czego 4 zostały zakupione i zainstalowane przez podmioty publiczne dla własnych potrzeb. Pozostałe 5 zakładów produkcyjnych prowadzi działalność komercyjną i należą one do podmiotów prywatnych (Grupa Synektik - 3 zakłady).

Synektik badania PET Polska

 Z powyższych danych wynika, że w kolejnych latach zwiększał się poziom kontraktowania badań PET-CT przez NFZ. Przy dalszym wzroście publicznych wydatków na ochronę zdrowia, prognozowanym na kolejne lata przez Ministerstwo Zdrowia, oraz zwiększeniu znaczenia wczesnego wykrywania chorób można oczekiwać dalszego wzrostu wykorzystania badań PET-CT w diagnostyce.