Kim jesteśmy

Historia spółki

 • 2020
 • Poszerzenie oferty w obszarze terapii o system do radiochirurgii

  Synektik rozbudowuje portfolio produktów o ZAP-X, innowacyjny system do stereotaktycznej radiochirurgii głowy i szyi, którego producentem jest amerykańska firma ZAP Surgical Systems.

 • 2019
 • 3 lipca 2019

  Raport z zakończenia II fazy badań klinicznych kardioznacznika

  Raport potwierdza osiągnięcie założonych głównych punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania.

 • 25 czerwca 2019

  Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020

   

 • 9 maja 2019

  Grupa Synektik jako wyłączny dystrybutor wprowadza robota APOTECA chemo na polski rynek

  System, służący do automatycznego przygotowywania dożylnych leków stosowanych w terapiach antynowotworowych, pozwala na ograniczenie kosztów produkcji cytostatyków oraz minimalizację ryzyka typowego dla ręcznego ich sporządzania, w tym ekspozycji farmaceutów na wpływ niebezpiecznych substancji.

 • 5 kwietnia 2019

  Zakończenie etapu obserwacji pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych kardioznacznika

  Zostaje zakończony trzymiesięczny okres obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą PET. Nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym.

 • 14 lutego 2019

  Dofinansowanie prac dotyczących 18F-fluorotymidyny

  Na mocy umowy pomiędzy Synektik Pharma Sp. z o.o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Grupa otrzymuje dofinansowanie prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”.

 • 2018
 • 21 grudnia 2018

  Zakończenie II fazy badań kardioznacznika

  W ramach drugiej fazy badań klinicznych podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi. Oznacza to zakończenie etapu podawania kardioznacznika na potrzeby badań PET-CT pacjentom na zrekrutowanej grupie, zgodnie z założeniami.

 • 20 sierpnia 2018

  Sprzedaż pierwszego systemu Da Vinci

  Dzięki podpisaniu pierwszej umowy na sprzedaż systemu robotycznego dla chirurgii,  Da Vinci typu X trafia do Szpitala Mazovia w Warszawie.

 • 6 lipca 2018

  Synektik wyłącznym dystrybutorem na Polskę innowacyjnych systemów robotycznych da Vinci®

  Na mocy zawartej umowy z Intuitive Surgical, pionierem i liderem globalnego rynku systemów robotycznych dla chirurgii, Synektik odpowiada m.in. za sprzedaż i serwis robotów, instrumentów i akcesoriów do urządzeń, a także szkolenia lekarzy operatorów.

 • 4 lipca 2018

  Synektik Pharma i Iason łączą się w Synektik Pharma

  Spółki zależne od Synektik SA – Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o. – stają się jednym podmiotem o nazwie Synektik Pharma Sp. z o.o.

 • 6 czerwca 2018

  Współpraca z Blue Earth Diagnostics w zakresie produkcji Axumin® - nowego w Polsce radiofarmaceutyku do diagnostyki raka prostaty

  Firma Iason sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Synektik, porozumiała się z Blue Earth Diagnostics Ltd, liderem z branży diagnostyki molekularnej, w sprawie wprowadzenia na polski rynek radiofarmaceutyku Axumin® (fluciclovine 18F), stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Na mocy porozumienia w zakładzie w Mszczonowie w 2018 r. rozpocznie się produkcja Axumin®, którego Iason będzie wyłącznym dostawcą na polskim rynku.

 • 29 marca 2018

  Zakup Monrol Poland i nowy zakład produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie

  Grupa Synektik kupuje 100 proc. udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe. Tym samym zwiększa o kolejny liczbę zakładów, w których produkowane są radiofarmaceutyki. Od teraz Synektik dysponuje nowoczesnymi ośrodkami w Kielcach, Warszawie i Mszczonowie.

 • 2017
 • 26 lipca 2017

  Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej dotycząca II fazy badań klinicznych kardioznacznika

  Wydana pozytywna decyzja Komisji Bioetycznej dotyczącą badania klinicznego kardioznacznika, umożliwia rozpoczęcie aktywnej fazy badania klinicznego z udziałem pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym kardioznacznikiem. 

 • 31 stycznia 2017

  Publikacja Strategii Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021

  Spółka wskazała strategiczne kierunki rozwoju Grupy do 2021 r., zgodnie z którymi planuje wykorzystać zdobyte kompetencje z zakresu inteligentnych rozwiązań medycznych oraz skoncentrować się na trzech kluczowych, charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii. Jednocześnie Synektik zapowiedział rozszerzenie pola działalności z obszaru diagnostyki na obszar terapii, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu ochrony zdrowia.

 • 2016
 • 20 grudnia 2016

  Zawarcie umowy na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych kardioznacznika

  Zawarcie umowy z ClinMed Pharma z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia drugiej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET.

  Celem II fazy badań klinicznych jest między innymi zakres doboru dawki i potwierdzenie bezpieczeństwa działania kardioznacznika do obrazowania PET w celu oceny perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z rozpoznaniem lub z podejrzeniem choroby wieńcowej.

 • 3 listopada 2016

  Zakończenie I fazy badań klinicznych radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

  Podstawowym celem I fazy badań klinicznych było określenie bezpieczeństwa i tolerancji kardioznacznika na grupie zdrowych pacjentów. Otrzymane wyniki badania klinicznego były zgodne z założonymi celami wyznaczonymi dla badania I fazy i umożliwiły rozpoczęcie II fazy badań z udziałem pacjentów.

 • 5 maja 2016

  Podpisanie umowy partnerskiej z Carl Zeiss w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu systemu radioterapii onkologicznej INTRABEAM

  Na mocy kontraktu Synektik został wyłącznym przedstawicielem Carl Zeiss w zakresie dystrybucji i serwisu zaawansowanego technologicznie sprzętu do radioterapii stosowanego w leczeniu nowotworów.

 • 2015
 • 23 listopada 2015

  Uzyskanie prestiżowej dotacji w ramach programu SME Instrument Horyzont 2020

  Zatwierdzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Fazy 2 programu Unii Europejskiej dla MŚP Instrument Horyzont 2020. Projekt Spółki zaprezentowano w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w kategorii Zdrowie i podkategorii Wspieranie badań klinicznych nowych biomarkerów i urządzeń medycznych. Celem projektu jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

 • 25 sierpnia 2015 r.

  Rozpoczęcie eksportu radioznacznika IASOcholine® do Czech i Słowacji

 • 3 sierpnia 2015

  Uzyskanie dotacji z NCBiR na badania związane z kardioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

  Zatwierdzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie ze wspomnianą listą projekt Spółki pt. „Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)” został pozytywnie zweryfikowany pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania dofinansowania na jego realizację.

 • 10 lipca 2015

  Realizacja  kompleksowego projektu Sali operacyjnej dla Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

  Realizacja kontraktu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na łączną kwotę niemal 21 mln zł netto. Projekt obejmował dostawę specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawę pozostałego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej.

 • 14 czerwca 2015

  Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

  Zawarcie umowy z firmą Hadasit Medical Research Services and Development Ltd z siedzibą w Izraelu na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET.

 • 4 maja 2015

  Rozpoczęcie wytwarzania preparatu IASOcholine® w zakładzie produkcyjnym w Warszawie

  Synektik jedynym w Polsce podmiotem posiadającym dwa komercyjne zakłady produkcyjne wytwarzające trzy różne radiofarmaceutyki ( IASOEfdege ® , IASOflu® oraz IASOcholine®).

 • 4 luty 2015

  Zakończenie przedklinicznej fazy badań nad radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

  Pomyślne zakończenie badań przedklinicznych związanych z kardioznacznikiem MPI przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET), prowadzone w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center

 • 2014
 • 19 października 2014

  Nabycie praw własności produktów EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine® od IASON GmbH

 • 14 października 2014

  Debiut Spółki na głównym rynku GPW

   

 • 2 Października 2014

  Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z planowanym przeniesieniem notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych

   

 • 24 kwietnia 2014

  Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie

   

 • 14 kwietnia 2014

  Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych IASON Efdege i IASOflu w zakładzie produkcyjnym w Warszawie

   

 • 15 stycznia 2014

  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii E

 • 3 stycznia 2014

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje serii E

   

 • 2013
 • 14 listopada 2013

  Uzyskanie wyłącznego prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie, radioznaczników do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

  Zawarcie umowy na prowadzenie wspólnych badań i zakup licencji z Hadasit Medical Research & Development Ltd z siedzibą w Jeruzalem (Izrael) - należącą do Hadassah Ein-Karem Medical Center. Uzyskanie wyłącznego prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie, radiofarmaceutyków bazujących na ammonium salt, będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. W umowie postanowiono również o prowadzeniu przez spółki wspólnych prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych nad radioznacznikami opartymi na ammonium salt.

   

 • 2 października 2013

  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcje serii BBB.

 • 27 sierpnia 2013

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje BBB

   

 • marzec 2013

  Zakwalifikowanie do indeksu NCX Life Science

  Indeks NCX Life Science skupia notowane na rynku NewConnect spółki z sektora medycyny i biotechnologii, których działalność i rozwój odbywa się przy wysokim udziale kapitału intelektualnego i nowoczesnych technologii. Na kwalifikację Emitenta do indeksu NCX Life Science miało wpływ istotne rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Emitenta od dnia debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, a w szczególności rozpoczęcie w sierpniu 2012 r. komercyjnej produkcji radiofarmaceutyków.

   

 • 2012
 • 19 grudnia 2012

  Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego IASOflu

 • 18 grudnia 2012

  Uzyskanie pozwolenia na budowę zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Warszawie

 • 6 grudnia 2012

  Zawarcie umowy z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

   

 • wrzesień 2012

  Zakwalifikowanie Synektik do segmentu rynku NewConnect Lead

  Segment skupiający liderów rynku NewConnect, spółki o największym potencjale do przeniesienia notowań na rynek regulowany. W dniu kwalifikacji Emitenta do segmentu zaklasyfikowanych było 8 spółek, a Emitent był jednym z dwóch przedstawicieli branży medycznej i life science. Przynależność do tego segmentu była wyróżnieniem i wskazaniem dużego potencjału rozwoju.

   

 • 4 stycznia 2012

  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii D

 • 2011
 • 15 grudnia 2011

  Podpisanie umów dot. rozpoczęcia budowy zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków i Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie

  Realizując strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie produkcji radiofarmaceutyków w 2011 r. podjęto decyzję o realizacji inwestycji obejmującej budowę i uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie.
  Za organizację procesu budowy zakładu produkcyjnego od strony formalno-prawnej odpowiadała spółka Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. z o.o., w której Emitent objął 50% udziałów. Spółka ta zawarła w dniu 15 grudnia 2011 r. z Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. umowę poddzierżawy gruntu w Warszawie, na którym rozpoczęto budowę zakładu mającego produkować radiofarmaceutyki na potrzeby Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. oraz dla podmiotów zewnętrznych. W pomieszczeniach nowego zakładu produkcji radiofarmaceutyków postanowiono umieścić Centrum Badawczo-Rozwojowe.

   

 • 15 listopada 2011

  Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków

  Uzyskanie przez spółkę IASON Sp. z o.o. zezwolenia od Generalnego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego. Jednocześnie firma IASON Sp. z o.o. została dopisana do Rejestru Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych pod numerem 256.

 • 3 sierpnia 2011

  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii C

   

 • 22 lipca 2011

  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii A, serii B i serii BB

 • 16 maja, 27 maja, 30 czerwca 2011

  Rejestracja podwyższeń kapitału zakładowego Spółki kolejno o Akcje serii B, serii BB oraz serii C

   

 • 11 stycznia 2011

  Przekształcenie Synektik Sp. z o.o. w spółkę akcyjną

  4 lutego 2011 r. dokonano wpisu Synektik Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Synektik S.A. została zarejestrowana pod numerem: 0000377574.

   

 • 2010
 • 14 czerwca 2010

  Nabycie 100% udziałów w spółce IASON Sp. z o.o.

  W związku z nabyciem udziałów od IASON GmbH, rozpoczęto aktywne działania mające na celu umożliwienie wytwarzania i sprzedawania radiofarmaceutyków wykorzystywanych przy badaniach tomografii pozytonowej (tzw. urządzenia PET).

   

 • 1 czerwca 2010

  Zawarcie umowy licencyjnej z firmą IASON GmbH

  Pozyskanie wiedzy niezbędnej do produkcji radiofarmaceutyków IASON Efdege (fluorodeoksyglukoza znakowana izotopem 18F) oraz IASOflu (fluorek sodu z zastosowaniem izotopu 18F), zgodnej z zasadami Dobrych Praktyk Produkcji.

   

 • 28 maja 2010

  Zawarcie umowy najmu powierzchni w Świętokrzyskim Centrum Onkologii do prowadzenia produkcji farmaceutyków

  Uzyskanie w najem pomieszczenia w Kielcach, stanowiącego część nieruchomości, w której mieści się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Zobowiązanie IASON Sp. z o.o. do wykorzystywania przedmiotu najmu do prowadzenia działalności produkcyjnej radiofarmaceutyków o krótkim czasie połowicznego rozpadu i dokonania adaptacji przedmiotu najmu na potrzeby tej działalności.

   

 • 2008
 • 2008

  Podpisanie umowy dystrybucyjnej na sprzedaż produktów Grupy Siemens

  Rozszerzenie współpracy z Grupą Siemens w zakresie sprzedaży jej produktów. W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje takie produkty jak: tomograf komputerowy (CT), aparaty RTG, rezonanse magnetyczne (NMR), mammografy, angiografy.

   

 • 2006
 • 2006

  Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji jako pierwsze laboratorium prywatne

  Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, umożliwiającego wykonywanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych. Akredytacja PCA nr AB 703 jest potwierdzeniem kompetencji laboratorium Spółki do prowadzenia wymienionych w zakresie akredytacji badań ściśle określonymi i nadzorowanymi metodami.

   

 • 2004
 • 2004

  Utworzenie laboratorium badawczego aparatury do medycznej diagnostyki obrazowej

  Decyzja o utworzeniu laboratorium, wykonującego testy odbiorcze aparatury radiologicznej o promieniowaniu jonizującym, niezbędnych w celu rozpoczęcia użytkowania nowo zainstalowanego zestawu rentgenowskiego oraz testy specjalistyczne aparatury RTG, które wszystkie podmioty opieki zdrowotnej stosujące promieniowanie jonizujące do celów medycznych są zobowiązane do wykonywania raz w roku.

   

 • 2003
 • 2003

  Utworzenie działu rozwiązań informatycznych

  Organizacja działu zajmującego się tworzeniem rozwiązań informatycznych, przeznaczonych jako jednolite środowisko pozwalające na archiwizację różnorodnych danych medycznych związanych z pacjentem. Wśród produktów informatycznych Spółki znajduje się uznane na rynku oprogramowanie ARPACS odpowiadające za archiwizowanie i dystrybuowanie obrazów, opisów badań oraz procesów obsługi pacjenta, przepływu informacji o procedurach i rozliczeniach jak i danych administracyjnych pacjenta. 

   

 • 2002
 • 2002

  Utworzenie działu montażu i serwisu oraz zawarcie umowy z Siemens

  Utworzenie pierwszego zorganizowanego działu serwisowego, wykonującego montaże i instalacje oraz serwis wysokospecjalistycznej aparatury. Spółka współpracowała zarówno z producentami sprzętu i części zamiennych, jak i z użytkownikami aparatury, stale wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Spółka świadczyła usługi zarówno w Polsce jak i w Europie, w takich krajach jak Włochy, Niemcy, Austria, Norwegia, Rosja, czy Ukraina. Zawarcie umowy z Siemens w zakresie świadczenia usług serwisowych.

   

 • 2001
 • 4 października 2001

  Zawiązanie spółki

  Synektik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana aktem notarialnym zawiązania spółki sporządzonym przez Marię Alicję Janowską notariusza w Warszawie, nr Repertorium A nr 7060/2001, w dniu 4 października 2001 r. Wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 23 marca 2002 r. Spółka została zarejestrowana pod numerem 0000102600.