X-ray Tests

What is accreditation?


Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z AKREDYTACJI DLA KONSUMENTÓW ?

  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
  • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)

 

DLACZEGO NIE WSZYSTKIE LABORATORIA BADAWCZE NA RYNKU POSIADAJĄ AKREDYTACJE PCA SKORO JEST ONA TAK WAŻNA ?

Akredytacja laboratorium jest procesem długim i kosztownym. W okresie przejściowym (do końca 2011 roku) nie ma obowiązku jej posiadania. Liczy się jednak świadomość i odpowiedzialność za powierzoną pracę, szczególnie w dziedzinie rentgenodiagnostyki. Tu należy zawsze pamiętać, że oprócz badanego urządzenia po drugiej stronie stoi człowiek, za którego życie odpowiadamy.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM NIEUSTANNIE PODNOSI JAKOŚĆ SWOICH USŁUG

Zawiera się tu między innymi dbanie o:

Spójność pomiarową, co najprościej oznacza, że laboratorium musi udowodnić, że każdy używany miernik czy fantom jest certyfikowany, a jego wskazania prowadzą do prawdziwych wyników
Walidację metod pomiarowych - czyli dowód na to, że metodyka pomiarów jest zgodna z uznanymi międzynarodowymi metodami pomiarowymi zawartymi w normach i wytycznych. Oznacza to, że klient otrzymuje dokładnie taki produkt, jakiego w mniej lub bardziej świadomy sposób oczekuje, czyli rzetelne wyniki pomiarów.
Wykwalifikowany personel - każda upoważniona, zatrudniana osoba musi spełniać ściśle określone kryteria, aby została dopuszczona do wykonywania pomiarów.
Realizację planu szkoleń - wszyscy pracownicy są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy, aby w bardziej świadomy sposób (również dzięki doświadczeniu) podejmować decyzje o mierzonych parametrach sprzętu diagnostycznego

 

DLACZEGO AKREDYTOWANE LABORATORIUM MUSI STARAĆ SIĘ BARDZIEJ ?

Kompetencje naukowe i techniczne akredytowanego laboratorium, rozwój metod pomiarowych, nadzór nad sprzętem i dokumentami, poziom obsługi klienta, jak również jego zadowolenie i wiele innych aspektów podlegają w kolejnych latach ocenie przez audytorów PCA, a w dalszych procesach m.in. zawierającemu się w strukturach PCA - Komitetowi Technicznemu.

JAKI JEST CEL AKREDYTOWANEJ FIRMY ?

Celem akredytowanej firmy jest stałe doskonalenie procesów zarządzania przepływem dokumentów, a także dbanie o odpowiedni poziom wiedzy technicznej i naukowej. Doświadczenia zebrane przez pracowników i fizyków w Europie i na świecie pozwalają być wyczulonym i świadomym ewentualnych niezgodności w pracy aparatury rentgenowskiej. Realizacja tych celów wymaga ciągłych inwestycji w kursy i szkolenia, także zagraniczne. Dla klienta oznaczać może (nie zawsze) - z jednej strony wyższy koszt usługi, ale z drugiej strony pewność, że wyniki pomiarów będą odzwierciedlać rzeczywisty stan wykorzystywanej przez niego aparatury, czyli zapewnić bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów.