Prospectuses

GPW

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie:
- 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 572.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB
- 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB
- 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
tj. łącznie 8.529.129 akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, spółki Synektik S.A. do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2014 r.

 

Pobierz prospekt