Raporty okresowe

2019

Rok obrotowy 2019 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2019 (plik Excel) >>

RAPORTY KWARTALNE

Publikacja w dniu 26 lutego 2020


Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. >>
Wybrane dane finansowe (Q1 2019) >>