Archive

2016/09/19

Raport ESPI 19/2016

Informacja o transakcjach nabycia znaczących pakietów akcji

Godz.publikacji: 16:30

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) Zarząd Synektik S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2016 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie, zgodnie z którym udział klientów i funduszy zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( dalej: „ ALTUS TFI ”) zwiększył się powyżej 10 %, a następnie 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki z dnia 13 września 2016 i 15 września 2016.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału w Spółce:
Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI przed zmianą udziału: 848.279 akcji
Procentowy udział ALTUS TFI w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 9,95 %
Liczba głosów ALTUS TFI na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 848.279 głosów
Procentowy udział ALTUS TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 9,95 %

Liczba akcji posiadanych po przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce:
Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI po zmianie udziału: 1.180.516 akcji
Procentowy udział ALTUS TFI w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 13,84 %
Liczba głosów ALTUS TFI na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 1.180.516 głosów
Procentowy udział ALTUS TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 13,84 %

Liczba akcji posiadanych przed przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce:
Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI przed zmianą udziału: 1.180.516 akcji
Procentowy udział ALTUS TFI w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 13,84 %
Liczba głosów ALTUS TFI na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 1.180.516 głosów
Procentowy udział ALTUS TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 13,84 %

Liczba akcji posiadanych po przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce:
Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI po zmianie udziału: 1.335.054 akcji
Procentowy udział ALTUS TFI w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 15,65 %
Liczba głosów ALTUS TFI na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 1.335.054 głosów
Procentowy udział ALTUS TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 15,65 %

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wymienionej w zawiadomieniu ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.