Archive

2015/05/22

Raport ESPI 9/2015

Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

Zarząd Synektik S.A. ( „Spółka” ) informuje, że w dniu 22.05.2015 r. otrzymał od Pana Dariusza Koreckiego Wiceprezesa Zarządu Spółki, informację o dokonaniu sprzedaży akcji Emitenta w drodze umowy sprzedaży.

Treść przekazanych informacji podlegających publikacji jest następująca:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Dariusz Korecki

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: osoba obowiązana jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta

3. wskazanie podmiotu dokonującego transakcji: osoba obowiązana (Dariusz Korecki)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja: akcje Synektik S.A.

5. rodzaj transakcji: umowa cywilnoprawna (umowa sprzedaży)

6. tryb zawarcia transakcji: umowa zawarta poza rynkiem regulowanym

7. data i miejsce zawarcia transakcji: 15.05.2015 / Warszawa

8. cena i wolumen transakcji: 17,42 zł za jedną akcję; 55.104 akcje

9. data i miejsce sporządzenia informacji: 22.05.2015 / Warszawa

Downloads