Archive

2011/09/27

Raport ESPI 3/2011 (NewConnect)

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 3/2011
Data sporządzenia: 27-09-2011

Spółka: SYNEKTIK S.A.

Temat: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Synektik S.A. informuje, że w dniu 26.09.2011 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Cezarego Kozaneckiego o transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanej przez tę osobę.
Treść przekazanych informacji podlegających publikacji jest następująca:
1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Cezary Kozanecki
2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu Spółki
3. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja:
akcje Synektik S.A.
4. rodzaj transakcji: sprzedaż akcji przez tę osobę
5. tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne na rynku New Connect
6. data i miejsce zawarcia transakcji: 21.09.2011 / rynek New Connect
7. cena i wolumen akcji: cena 10,50 zł za jedną akcję / 80.000 akcji
8. data i miejsce sporządzenia informacji: 27.09.2011 / Warszawa

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

27-09-2011 Cezary Kozanecki  Prezes Zarządu