Archive

2013/12/24

Raport ESPI 19/2013 (NewConnect)

Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 19/2013
Data sporządzenia: 24-12-2013

Spółka: SYNEKTIK S.A.

Temat: Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych , Zarząd Synektik S.A.(dalej "Spółka" ) informuje , iż w dniu 23.12.2013 otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Dom Maklerski"), następującej treści:

"Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Dom Maklerski") działając w imieniu własnym, jako:
1) Świadczący usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na rzecz klientów Domu Maklerskiego, (dalej "Klienci"); oraz
2) Zarządzający funduszem TRIGON QUANTUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej "Fundusz"), którego zarządzanie Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powierzyło Domu Maklerskiemu w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 grudnia 2013r. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych przez spółkę działającą pod firmą Synektik S.A. (dalej "Spółka"), oznaczonych kodem ISIN: PLSNKTK00035, które zostały objęte w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zwiększył się poziom zaangażowania Klientów oraz Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W konsekwencji w/w zdarzenia w skład zarządzanych przez Dom Maklerski portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Klientów oraz Funduszu, co do których Dom Maklerski jako zarządzający posiada legitymacje do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi łącznie: 481.288 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, uprawniających do 481.288 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów, które to stanowią 5,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, gdzie przed w/w zmianą, w skład zarządzanych przez Dom Maklerski portfeli Klientów oraz Fundusz wchodziły 81.288 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcje Spółki, co do których Domu Maklerski posiadał upoważnienie do wykonywania 81.288 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów, które to stanowiły 1,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."Podpisy osób reprezetujących spółkę:

24-12-2013 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu