Archive

2015/07/10

Raport ESPI 17/2015

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

W nawiązaniu do raportu 11/2015 Zarząd Synektik S.A. ( „Spółka” ) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.07.2015 r. Spółka podpisała umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. ( „Zamawiający” ) na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej.

Całkowita wartość umowy wynosi 20.793.494,60 złotych ( słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100 ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi do 30.08.2015.

W zawartej umowie znajduje się zapis, że za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Spółki lub odstąpienie od umowy przez Spółkę, Spółka zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z podatkiem VAT.

Zgodnie z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w KC, w szczególności w zakresie szkody poniesionej na skutek utraty dofinansowania w wyniku działań bądź niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki., a przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku 2015.

Downloads