Archive

2013/12/19

Raport ESPI 13/2013 (NewConnect)

Informacja o transakcji na papierach wartościowych.

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 13/2013
Data sporządzenia: 19-12-2013

Spółka: SYNEKTIK S.A.

Temat: Informacja o transakcji na papierach wartościowych

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych, Zarząd Synektik S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych, od Pana Cezarego Kozaneckiego o zbyciu akcji Spółki w drodze darowizny w dniu 13.12.2013 .

Stan posiadania akcji Spółki przed transakcją: 2.134.980 akcji
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed transakcją: 31,77%
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 2.134.980 głosów
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 31,77%

Stan posiadania akcji Spółki po transakcji: 0 akcji
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 0,00%
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 0 głosów
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 0,00%

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

19-12-2013 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu