Archive

2013/11/13

Raport EBI 40/2013 (NewConnect)

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

40/2013

data dodania

2013-11-13 14:55:03

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13.11.2013 r. Spółka zawarła umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie, ul. Warszawska 30, Olsztyn na zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych. 
Całkowita wartość umowy wynosi 3.537.063,43 złotych ( słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 43/100 ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż wartość zawartej umowy przekracza 20% zysku netto Spółki, a przychody uzyskane z realizacji zlecenia wpłyną na wynik finansowy w roku 2013.


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu