Archive

2011/11/17

Raport EBI 20/2011 (NewConnect)

Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

20/2011

data dodania

2011-11-17 16:05:45

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne

W nawiązaniu do raportu 17/2011 Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17.11.2011 r. Spółka zawarła umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku im . J.Korczaka na dostawę stołu do biopsji stereotaktycznej w pozycji leżącej .
Całkowita wartość umowy wynosi 862.953,70 złotych ( słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 70/100 ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.11.2011 wpłynęła umowa datowana na dzień 15.11.2011 zawarta przez Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie z Politechniką Warszawską - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie na dostawę i uruchomienie skanera wraz z konsolą.
Całkowita wartość umowy wynosi 657.129,63 złotych ( słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 63/100 ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 40 dni od daty podpisania umowy i udostępnienia pomieszczeń do instalacji aparatu.


Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Synektik S.A. za istotne, gdyż wartość zawartych umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, a przychody uzyskane z realizacji zlecenia wpłyną na wynik finansowy w roku 2011.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu