Archive

2012/05/22

Raport EBI 17/2012 (NewConnect)

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

17/2012

data dodania

2012-05-22 11:54:55

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.05.2012 otrzymał podpisaną w dniu 16.05.2012 r. umowę zawartą przez Spółkę z firmą LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa na sprzedaż, dostarczenie, instalację oraz uruchomienie rezonansu magnetycznego Avanto Eco. 
Całkowita wartość umowy wynosi 3.338.285,19 PLN ( słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych polskich 19/100) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie wcześniej niż 01.07.2012 oraz nie później niż 30.09.2012.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż wartość zawartej umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, a przychody uzyskane z realizacji zlecenia wpłyną na wynik finansowy w roku 2012.Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu