Archive

2012/05/22

Raport EBI 16/2012 (NewConnect)

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

16/2012

data dodania

2012-05-22 09:09:40

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

W nawiązaniu do raportu 09/2012 Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21.05.2012 r. Spółka zawarła umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław na dostawę tomografu komputerowego 16-to rzędowego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Całkowita wartość umowy wynosi 861.111,11 złotych ( słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych 11/100 ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem udostępnienia pomieszczeń do instalacji aparatu w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu