2021

2021/02/11

Raport ESPI 7/2021

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Godz. publikacji: 14:02

Zgodnie z par. 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SYNEKTIK SA (Spółka) informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 5 400 345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych, 76/100) w następujący sposób:

a) kwota 3 838 108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych, 05/100) zł została przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki tj. na wypłatę dywidendy w kwocie  0,45 zł na akcję;

b) pozostała kwota w wysokości 1 562 237,71  zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych, 71/100) zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło:

a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 18 lutego 2021

b) dzień wypłaty dywidendy na 26 lutego 2021 r.

Downloads