2021

2021/01/13

Raport ESPI 2/2021

Powołanie członków Zarządu

Godz. publikacji: 09:04

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 12 stycznia 2021 r. zostały podjęte uchwały w sprawie powołania dwóch członków Zarządu Spółki Synektik SA na nową kadencję: Cezarego Kozaneckiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dariusza Koreckiego na Wiceprezesa Zarządu.

Cezary Kozanecki oraz Dariusz Korecki złożyli pisemne oświadczenia, że z dniem wyboru na członków Zarządu Spółki nie będą wykonywali innej działalności będącej konkurencyjną wobec Synektik SA ani też nie będą uczestniczyli w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej, oraz że nie będą członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych i nie będą uczestniczyli w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Cezary Kozanecki oraz Dariusz Korecki oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka w załączeniu przedstawia informację dotyczącą kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego w/w członków Zarządu.