2021

2021/06/02

Raport ESPI 18/2021

Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Godz. publikacji: 12:31

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa (Szpital).

Postępowanie dotyczyło przebudowy pomieszczeń na potrzeby bloku operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki Szpitala. Spółka złożyła ofertę na kwotę 10 401 334,00 zł netto w zadaniu nr 2 przedmiotowego postępowania: na dostawę, montaż i instalację nowego oraz sprawnego technicznie sprzętu medycznego.

W dniu 2 czerwca 2021 r. miało miejsce otwarcie ofert i na stronie prowadzonego postępowania ukazała się informacja, że do siedziby Szpitala w ramach zadania nr 2 wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 8,5 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 do 30 września 2021 r.

Downloads