Current reports

2021

 • 2021/09/08

  Raport ESPI 24/2021

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę radiofarmaceutyków

 • 2021/08/20

  Raport ESPI 23/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/08/02

  Raport ESPI 22/2021

  Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 2021/07/21

  Raport EBI 1/2021

  Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk GPW 2021

 • 2021/07/20

  Raport ESPI 21/2021

  Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego

 • 2021/07/06

  Raport ESPI 20/2021

  Informacja o podpisaniu znaczącej umowy

 • 2021/07/01

  Raport ESPI 19/2021

  Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki

 • 2021/06/02

  Raport ESPI 18/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/06/01

  Raport ESPI 17/2021

  Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci

 • 2021/05/20

  Raport ESPI 16/2021

  Podpisanie aneksu do umowy z Intuitive na wyłączną dystrybucję systemów da Vinci

 • 2021/05/19

  Raport ESPI 15/2021

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci

 • 2021/05/12

  Raport ESPI 14/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/02/23

  Raport ESPI 13/2021

  Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

 • 2021/02/18

  Raport ESPI 12/2021

  Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie

 • 2021/02/17

  Raport ESPI 11/2021

  Powołanie Prokurenta

 • 2021/02/15

  Raport ESPI 10/2021

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 9/2021

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 11.02.2021

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 8/2021

  Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik SA nowej kadencji

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 7/2021

  Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 2021/02/08

  Raport ESPI 6/2021

  Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 2021/02/08

  Raport ESPI 5/2021

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2021/01/15

  Raport ESPI 4/2021

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lutego 2021 roku.

 • 2021/01/13

  Raport ESPI 3/2021

  Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

 • 2021/01/13

  Raport ESPI 2/2021

  Powołanie członków Zarządu

 • 2021/01/12

  Raport ESPI 1/2021

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019