Current reports

2021

 • 2021/12/21

  Raport ESPI 35/2021

  Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy dystrybucyjnej z dnia 5 lipca 2018 r. na Czechy i Słowację oraz zawarcie umowy zobowiązującej sprzedaży dwóch zorganizowanych cześci przedsiębiorstw z Intuitive Surgical Sàrl i Intuitive Surgical s.r.o. prze......

 • 2021/12/21

  Raport ESPI 34/2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Intuitive Surgical Sàrl listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów i transferu działalności operacyjnej Intuitive Surgical Sàrl na terenie Czech i Słowacji, w celu rozszerzenia zakr.....

 • 2021/12/03

  Raport ESPI 33/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/11/23

  Raport ESPI 32/2021

  Podpisanie istotnej umowy na dostawę systemu robotycznego APOTECAchemo

 • 2021/11/17

  Raport ESPI 31/2021

  Umowa w sprawie dystrybucji robotów aptecznych BD Rowa

 • 2021/11/16

  Raport ESPI 30/2021

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2021/10/29

  Raport ESPI 29/2021

  Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Polski

 • 2021/10/26

  Raport ESPI 28/2021

  Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 2021/10/21

  Raport ESPI 27/2021

  Terminy publikacji raportów okresowych

 • 2021/10/11

  Raport ESPI 26/2021

  Szacunkowe przychody IV kwartału 2020 roku finansowego

 • 2021/09/30

  Raport ESPI 25/2021

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2021/09/08

  Raport ESPI 24/2021

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę radiofarmaceutyków

 • 2021/08/20

  Raport ESPI 23/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/08/02

  Raport ESPI 22/2021

  Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 2021/07/21

  Raport EBI 1/2021

  Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk GPW 2021

 • 2021/07/20

  Raport ESPI 21/2021

  Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego

 • 2021/07/06

  Raport ESPI 20/2021

  Informacja o podpisaniu znaczącej umowy

 • 2021/07/01

  Raport ESPI 19/2021

  Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki

 • 2021/06/02

  Raport ESPI 18/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/06/01

  Raport ESPI 17/2021

  Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci

 • 2021/05/20

  Raport ESPI 16/2021

  Podpisanie aneksu do umowy z Intuitive na wyłączną dystrybucję systemów da Vinci

 • 2021/05/19

  Raport ESPI 15/2021

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci

 • 2021/05/12

  Raport ESPI 14/2021

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2021/02/23

  Raport ESPI 13/2021

  Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

 • 2021/02/18

  Raport ESPI 12/2021

  Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie

 • 2021/02/17

  Raport ESPI 11/2021

  Powołanie Prokurenta

 • 2021/02/15

  Raport ESPI 10/2021

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 9/2021

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 11.02.2021

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 8/2021

  Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik SA nowej kadencji

 • 2021/02/11

  Raport ESPI 7/2021

  Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 2021/02/08

  Raport ESPI 6/2021

  Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 2021/02/08

  Raport ESPI 5/2021

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2021/01/15

  Raport ESPI 4/2021

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lutego 2021 roku.

 • 2021/01/13

  Raport ESPI 3/2021

  Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

 • 2021/01/13

  Raport ESPI 2/2021

  Powołanie członków Zarządu

 • 2021/01/12

  Raport ESPI 1/2021

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019