2020

2020/01/30

Raport ESPI 5/2020

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018


Godz. publikacji: 17:43

Zarząd SYNEKTIK SA (Spółka, Emitent) informuje, że 29 stycznia 2020 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Emitenta za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku w kwocie 7 786 821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych, 40/100)  w taki sposób, że:

a)     kwota 3 070 486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych, 44/100) zł  zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,36 zł na akcję;

b)     pozostała kwota w wysokości 4 716 334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 96/100) zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki.

Równocześnie Zarząd rekomenduje, aby:

a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustalić na 10 marca 2020 r.;

b) dzień wypłaty dywidendy ustalić na 17 marca 2020 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Downloads