2020

2020/12/08

Raport ESPI 36/2020

Informacja o podpisaniu istotnej umowy na sprzedaż systemu Intrabeam do radioterapii śródoperacyjnej

Godz. publikacji: 13:25

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2020 z 19 listopada 2020 r. Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. Spółka podpisała umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym, Oddziałem w Gliwicach, 44-102, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (Szpital) na sprzedaż systemu do radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam.

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu do radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam dla Szpitala wraz ze zintegrowanym systemem do planowania leczenia opartym o promieniowanie fotonowe.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 2 850 000,00 zł netto. Realizacja dostawy systemu nastąpi w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na dostawę systemu Intrabeam wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

System Intrabeam wykorzystywany jest w radioterapii śródoperacyjnej do miejscowej walki z guzami nowotworowymi, np. piersi, jelita grubego czy mózgu i kręgosłupa. System wykorzystuje energię promieni jonizujących, które kierowane są za pomocą specjalnego aplikatora bezpośrednio do miejsca po operacyjnie usuniętym nowotworze, pozwalając na skrócenie procesu leczenia. Informacja o podpisaniu umowy została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, ponieważ sprzedaż zaawansowanych urządzeń z obszaru terapii jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

Downloads