2020

2020/06/29

Raport ESPI 21/2020

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

Godz. publikacji: 06:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) Zarząd Synektik SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. otrzymał drogą mailową zawiadomienie z dnia 26 czerwca 2020 r. w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z zawiadomieniem AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Fundusz”) informuje, że w wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 23 czerwca 2020 r., zmniejszył swój udział poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału: 437 457
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 5,13 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału:  437 457
Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,13 %

 Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału: 416 232
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,88 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 416 232 Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,88 %

 W zawiadomieniu podano informację, że  podmioty zależne od akcjonariusza, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie nie posiadają akcji Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.