2020

2020/04/21

Raport ESPI 18/2020

Informacja o podpisaniu znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci


Godz. publikacji: 07:01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. Spółka podpisała umowę zawartą pomiędzy Spółką a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie 70-111, przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla Szpitala na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jej wartość wynosi 12 496 500 zł netto.

Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa umowa została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość przekracza 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody z umowy sprzedaży wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2019, trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

Downloads