2020

2020/02/20

Raport ESPI 10/2020

Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

Godz. publikacji: 12:13

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącego złożenia oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. Spółka zawarła umowę z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie z siedzibą w Warszawie 02-507, przy ul. Wołoskiej 137 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i zapewnienia opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, a także dostaw instrumentów i akcesoriów chirurgicznych.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 12 882 360 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa umowa została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość przekracza 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w I półroczu roku finansowego 2019, trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

Downloads