2019

2019/02/19

Raport ESPI 6/2019/K

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku / KOREKTA

Godz. publikacji: 13:25

Zarząd Spółki Synektik SA niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 opublikowanego w dniu 18 lutego 2019 roku, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku.

W dokumencie „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA” w wyniku omyłki pisarskiej znalazły się nieaktualne daty: 

1) W części III pkt. 2 („Informacja o prawie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia”):

BYŁO:

Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż do dnia 16 lutego 2019 r., przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z obowiązkiem ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

PRAWIDŁOWY ZAPIS:

Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż do dnia 16 marca 2019 r., przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z obowiązkiem ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej

2) W części IV („Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”):

BYŁO:

Stosownie do art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 3 lutego 2019 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lutego 2019 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 4 lutego 2019 roku, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

PRAWIDŁOWY ZAPIS:

Stosownie do art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 3 marca  2019 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 3 marca 2019 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 4 marca 2019 roku, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie Spółka uzupełnia wykaz dokumentów o sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku.

 

Poniżej znajduje się pełna treść raportu ze zaktualizowanymi załącznikami:

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 marca 2019 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 marca 2019 roku.