2019

2019/02/14

Raport ESPI 4/2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku 2018

Godz. publikacji: 15:51

Zarząd Synektik SA, zgodnie z zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018 trwającego od 01.10.2018 do 30.09.2019 na dzień 21 lutego 2019 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 26 lutego 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z 11 stycznia 2019 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2019 nie ulegają zmianie.

Downloads