2019

2019/10/09

Raport ESPI 26/2019

Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

Godz. publikacji:14:12

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z 19 września 2019 r. dotyczącego złożenia oferty o znaczącej wartości, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 9 października 2019 r. otrzymał umowę zawartą pomiędzy Spółką a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Poniatowskiego 26 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla Szpitala na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania „Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach”. Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej realizacji upływa w dniu 30 listopada 2019 r. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Przedmiotowa umowa została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość przekracza 7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Downloads