2019

2019/08/07

Raport ESPI 22/2019

Informacja o wygranym przetargu

Godz. publikacji: 09:49

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. Spółka powzięła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Oferty Spółki zostały uznane za najkorzystniejsze w oddzielnych postępowaniach na jednorazowe dostawy urządzeń medycznych dla następujących zadań:

  1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ. Wartość oferty: 4 567 550 zł netto.

  2. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ. Wartość oferty: 2 506 900 zł netto.

  3. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Wartość oferty: 3 993 150 zł netto.

 Suma wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. Maksymalny termin realizacji zamówień mija 31 maja 2020 roku. Realizacja umów dopuszcza częściowe dostawy.

 Przedmiotowe przetargi został uznane przez Zarząd Synektik za istotne, ponieważ suma ich wartości netto przekracza 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Downloads