2019

2019/05/28

Raport ESPI 15/2019

Weryfikacja wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

Godz. publikacji: 15:16

Zarząd spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w toku trwających prac nad śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki obejmującym okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. oraz śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. obejmującym okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., jak również mając na uwadze wydany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego komunikat z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury weryfikacji ujmowania aktywów powstałych w wyniku  poniesionych przez Spółkę kosztów stanowiących nakłady na prace rozwojowe, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 38 – Wartości niematerialne, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiej i Rady (Dz. Urz. UE L 320, z 29.11.2008 r., str. 1, z późn.zm.).

O zakończeniu i wynikach przeprowadzonych procedur, Zarząd Spółki poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego. Planowany przez Zarząd Spółki termin zakończenia przeprowadzanych procedur i ich publikacji to 31 maja 2019 r.

Downloads