2019

2019/04/16

Raport ESPI 13/2019

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

Godz. publikacji: 6:33

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie") Zarząd Synektik SA (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. otrzymał drogą pocztową zawiadomienie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z zawiadomieniem NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ( dalej "Towarzystwo" ) informuje, że w wyniku nabycia akcji Spółki, w transakcji na GPW
w Warszawie rozliczonych w dniu 8 kwietnia 2019 r., zwiększył swój udział powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Towarzystwo przed zmianą udziału: 425 927
Procentowy udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 4,99 %
Liczba głosów Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 425 927
Procentowy udział Towarzystwa w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 4,99 %

Stan posiadania akcji Spółki przez Towarzystwo po zmianie udziału: 430 842
Procentowy udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 5,05 %
Liczba głosów Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 430 842
Procentowy udział Towarzystwa w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 5,05 %

W zawiadomieniu podano że akcje Spółki będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dają 430 842 głosów co stanowi 5,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.