2018

2018/12/13

Raport ESPI 38/2018

Podpisanie znaczącej umowy

Godz. publikacji: 13:00

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Centrum Medycznym HCP Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, na zakup i dostawę systemu do rezonansu magnetycznego 3T. Umowa obejmuje również instalację pracowni i szkolenia personelu medycznego.

Umowa została zawarta w ramach realizacji projektu nr RPWP.09.01.01-30-0025/17, pt. „Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o. o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II”. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do 20 stycznia 2019 roku.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy została przez obie strony zastrzeżona. Zarząd Synektik SA uznał ją za istotną, gdyż jej wartość przekracza 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Downloads