2018

2018/12/10

Raport ESPI 37/2018

Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

Godz. publikacji: 14:13

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z 4 października 2018 roku, Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Synektik - Synektik Pharma Sp. z o.o., podpisała umowę z Ministrem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)”.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 PLN, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 PLN, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną, ponieważ produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej w latach 2017-2021.

Downloads