2018

2018/11/21

Raport ESPI 36/2018

Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

Godz. publikacji: 11:28

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 21 listopada 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 11 388 056,30 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa umowa została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną, gdyż jej wartość przekracza 14 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku kalendarzowym 2018.

Downloads