2018

2018/10/15

Raport ESPI 33/2018

Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

Godz. publikacji: 12:00

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 31/2018, Zarząd Synektik SA ( dalej: „Spółka” )  informuje, że w dniu 15 października 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 16.11.2018.

Okres gwarancji wynosi 38 miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa umowa została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w Indywidualnych Standardach Raportowania.

Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku kalendarzowym 2018.

Downloads