2018

2018/10/04

Raport ESPI 30/2018

Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

Godz. publikacji: 06:56

Zarząd Synektik SA uzyskał w dniu 03.10.2018 r. informację o przyznaniu Synektik Pharma Sp. z o.o., będącej częścią Grupy Kapitałowej Synektik, dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Lista projektów wybranych do dofinansowania została opublikowana przez Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju na portalu www.funduszeeuropjeskie.gov.pl.

Projekt pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)” został pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności, a także oceny merytorycznej i strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania dofinansowania na jego realizację.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 PLN, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 PLN, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie potwierdzona po podpisaniu umowy.

Planowany okres realizacji projektu to 01.10.2018- 31.12.2019.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną, ponieważ produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej w latach 2017-2021.

Downloads