2018

2018/09/19

Raport ESPI 28/2018

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

Godz. publikacji: 12:42

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) Zarząd Synektik SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2018 r. otrzymał drogą mailową zawiadomienie z dnia 19 września 2018 r. w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z zawiadomieniem VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 ( dalej „Fundusz” ) zarządzany przez AgioFunds TFI S.A. informuje, że w wyniku nabycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 14 września 2018 r., zwiększył swój udział powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału: 280 000
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 3,28 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 280 000
Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 3,28 %

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału: 569 274
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 6,67 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 569 274
Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 6,67 %

 W zawiadomieniu podano informację o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.