2018

2018/01/15

Raport ESPI 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

Godz. publikacji: 11:36

Zarząd SYNEKTIK S.A. (dalej: Spółka) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133, dalej: Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2018 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

- IV kwartał 2017 r. - 02 lutego 2018 r.

- V kwartał 2017/2018 r. - 11 maja 2018 r.

- VI kwartał 2017/2018 r. - 3 sierpnia 2018 r.

- VII kwartał 2017/2018 r. - 14 listopada 2018 r.

Downloads