2018

2018/05/28

Raport ESPI 17/2018

Podpisanie znaczącej umowy

Godz. publikacji: 13:50

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28.05.2018 została podpisana umowa między Spółką a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, na przebudowę obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem specjalistycznych urządzeń w zakresie pracowni angiografii i RTG. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość Umowy wynosi 7.733.800,00 złotych netto ( słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych netto ), a realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 31 października 2018r.

Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa Umowa została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż jej wartość przekracza 12% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów (a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w Indywidualnych Standardach Raportowania).

Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik S.A. w roku 2018.

Downloads