2018

2018/04/26

Raport ESPI 16/2018

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.

Godz. publikacji: 14:55

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Książek. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wiesławowi Łatale funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pani Sawie Zarębińskiej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, na mocy której powołała w jego skład Pana Wiesława Łatałę. W związku z tym, skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

1)    Piotr Nowjalis – Przewodniczący Komitetu Audytu;

2)    Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu;

3)    Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu.


Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, na mocy której powołała w jego skład Pana Mariusza Książek. W związku z tym, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

1)    Sawa Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;

2)    Piotr Nowjalis – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;

3)    Mariusz Książek  – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła także uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.