2018

2018/01/03

Raport ESPI 1/2018

Informacja o zmianie udziału w akcjach Spółki

Godz. publikacji: 9:28.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( dalej „ Ustawa o ofercie „ )  Zarząd Synektik S.A. (dalej „Spółka”)  informuje , iż w dniu 2 stycznia 2018  otrzymał zawiadomienie z dnia  2 stycznia 2018 w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit a) Ustawy o ofercie publicznej , zgodnie z którym ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( „ALTUS TFI S.A.”) wraz z funduszami przez nie zarządzanymi, na skutek rozliczenia w dniu 27 grudnia 2017r. transakcji pakietowych zbycia 896 781 akcji Spółki, zmniejszyło swój udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi  przed zmianą udziału : 1 252 716

Procentowy udział ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 14,69%

Liczba głosów ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 1 252 716

Procentowy udział ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi  w ogólnej liczbie głosów  przed zmiana udziału: 14,69%

 

 

Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi  po zmianie udziału : 355 935

Procentowy udział ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,17%

Liczba głosów ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 355 935

Procentowy udział ALTUS TFI S.A. wraz z funduszami przez nie zarządzanymi  w ogólnej liczbie głosów  po zmianie udziału: 4,17%

 

W zawiadomieniu podano informację o braku podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz informację o braku osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie. W zawiadomieniu poinformowano również o braku posiadania instrumentów finansowych, o których mowa w art.69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.